Publikime dhe raporte

 

 


Lakuriqët e Natës në Shqipëri

Lakuriqët e Natës në Shqipëri

Shkarko

DIREKTIVAT E BE-SE PËR ZOGJTË DHE HABITATET

DIREKTIVAT E BE-SE PËR ZOGJTË DHE HABITATET

Për të mbrojtur pasurinë natyrorë të Evropës, Bashkimi Evropian ka vënë në zbatim 2 pjesë të rëndësishmë të legjislacionit, Direktivën e Zogjve Evropiane dhe Direktivën e Habitateve. Mësoni më shumë rreth biodiversitetit të Evropës, Direktivës Evropiane të Natyrës, zonave të rrjetit Natura 2000, përfitimet dhe zhvillimi i qëndrueshëm i këtyre zonave. Materiali i plotë në gjuhën angleze është i disponueshëm edhe në gjuhën shqipe.


Shkarko

A dëshironi të dini se si lakuriqët e natës i përdorin pemët?

A dëshironi të dini se si lakuriqët e natës i përdorin pemët?

Hidhini një sy posterit fantastik të krijuar nga “The Mammal Next Door” dhe nga “Bat Conservation Trust”, i cili tashmë gjendet edhe në gjuhën shqipe. Ky poster mund të shkarkohet dhe të printohet në disa gjuhë.

Lakuriqët e natës mbrohen nga ligji shqiptar dhe nga direktivat e BE-së për Shpendët dhe Habitatet. Në zemër të Direktivave për Natyrën qëndron krijimi i një rrjeti ekologjik evropian i zonave të mbrojtura, i cili njihet si Rrjeti Natura 2000. Çdo vend anëtar i BE-së ka detyrimin të caktojë zonat e Natura 2000 për të ndihmuar në ruajtjen e habitateve dhe specieve të rralla që gjenden në territorin e tyre. Në ditët e sotme qindra vendstrehime të lakuriqëve të natës mbrohen nën rrjetin Natura 2000 dhe nuk lejohen të vizitohen nga publiku. Lakuriqët e natës janë përshtatur mirë dhe popullatat e tyre në vendet e Natura 2000 janë të qëndrueshme.


Shkarko

TË NJOHIM ZONAT E MBROJTURA TË SHQIPËRISË

TË NJOHIM ZONAT E MBROJTURA TË SHQIPËRISË

Je i interesuar rreth Zonave të Mbrojtura? Dëshiron ti njohësh dhe të mësosh se cilat janë përfitimet sociale, ekonomike dhe mjedisore që sjellin për njerëzit dhe komunitetet anembanë botës?  Cilët janë rejnxhërsat shqiptarë?

Ky botim i Zonave të Mbrojtura të Shqipërisë u përgjigjet pyetjeve tuaja! Informohuni dhe frymëzohuni për të vizituar Zonat e Mbrojtura të Shqipërisë.


Shkarko

Biodiversiteti dhe Zonat e Mbrojtura në Shqipëri

Biodiversiteti dhe Zonat e Mbrojtura në Shqipëri

Posteri që mbështet pjesëmarrjen e Ministrisë Shqiptare të Mjedisit në takimin e trembëdhjetë të Konferencës së Palëve në Konventën e Biodiversitetit (CBD COP13), 4-17 dhjetor 2016 në Kankun, Meksikë. 


Shkarko

Broshurë rreth Lakuriqëve të Natës në Evropë "LAKURIQËT E NATES DHE PYJET"

Broshurë rreth Lakuriqëve të Natës në Evropë "LAKURIQËT  E NATES DHE PYJET"

Lexoni rreth lakuriqëve të natës dhe marrëdhënien e tyre me pyjet si dhe praktikat më të mira për pyjet miqësorë me Lakuriqët e Natës në Evropë. 


Shkarko

HAPAT E GJELBËR MAGAZINE

HAPAT E GJELBËR MAGAZINE

Revista fokusohet në edukimin rreth natyrës, duke luajtur një rol shumë të rëndësishëm në sjelljen e brezave të rinj në Shqipëri. “Hapat e Gjelbër” (“Green Steps”) e cila i drejtohet të rinjve dhe publikut të gjerë, synon të rrisë njohuritë mbi mjedisin dhe të krijojë ura lidhëse mes lexuesve të saj dhe natyrës, duke i frymëzuar me dashuri dhe kujdes për natyrën si dhe duke krijuar mbështetës të rinj që do të lobojnë për mbrojtjen e saj.

Revista do të botohet një herë në 3 muaj në gjuhën shqipe dhe rubrikat e saj kryesore përfshijnë:

  • Aktivitete (lajme rreth natyrës dhe mjedisit, veprimet ndërgjegjësuese)
  • Zonat e Mbrojtura (prezantimi i zonave të mbrojtura në Shqipëri, biodiversiteti dhe vlerat e habitateve)
  • Fauna (një përzgjedhje e kujdesshme e specieve që ndodhen në zonat e mbrojtura)
  • Flora (prezantimi i florës shqiptare, specie parësore dhe ato që gëzojnë statusin special të mbrojtjes)
  • Shkëncëtarët dhe kërkuesit shqiptarë (të njihemi me personalitetet që kanë kontribuar në themelimin e kërkimit shkencor në vend)
  • Kuriozitete (etimologjia e kafshëve të egra dhe njohja me sjelljen e tyre)
  • Vitamina N (gjugjerime mbi eksperimentet bazike që mund të kryhen në natyrë). Ky material mund t’u vijë në ndihmë mësuesve të shkollave si material shtesë.
  • Lojra të thjeshta
  • Fjalori – edukimi i lexuesve me konceptet themelore rreth mjedisit dhe natyrës, njohja me konceptet e përdorura në revistë.

Shkrimet e revistës janë riparë nga një autor shkencor. Autorët e revistët janë Artenisa Peçulaj dhe Erald Xeka.

SHKARKONI NUMRIN E 1-rë

SHKARKONI NUMRIN E 2-të

SHKARKONI NUMRIN E 3-të

SHKARKONI NUMRIN E 4-të


Shkarko

SA EFIÇENTE JANË ZONAT E MBROJTURA NË SHQIPËRI?

SA EFIÇENTE JANË ZONAT E MBROJTURA NË SHQIPËRI?

Vlerësimi i 51 zonave të mbrojtura në Shqipëri u realizua duke përdorur mjetin që mat efiçencën  menaxhuese (METT) në kuadër të projektit NaturAL. Përqindja më e lartë e mungesës së efiçensës u vu re sa i takon menaxhimit financiar, sigurisë buxhetore si dhe mirëmbajtja e pajisjeve. Përqindja më e lartë e pikëve maksimale u raportua në statusin ligjor të zonave të mbrojtura dhe kushtet e vlerave. 

METT, i zhvilluar nga WWF dhe Banka Botërore ndjek kuadrin e IUCN për vlerësimin e Eficencës Menaxhuese të Zonave të Mbrojtura (Kuadri IUCN PAME), më së shumti i fokusuar në përmbajtjen, planifikimin, rezultatet dhe procesin. 


Shkarko

Lajmet e fundit

01/05/2019

Llogara-Karaburun-Orikum-Mali Çika – Një model për rrjetin Natura 2000 në Shqipëri

Gjatë procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, vendet që aspirojnë anëtarësimin si Shqipëria, duhet të bëjnë pjesë të legjislacionit të tyre kombëtar kërkesat e Direktivave të Zogjve dhe Habitateve, 2 direktivat themelore të Rrjetit Natura 2000. Ky proces ka nisur në Shqipëri nga projekti NaturAl përmes takimeve konsultative dhe worshopeve me...

Lexo më shumë


17/04/2019

Publikohet Atlasi - Lakuriqët e Natës të Shqipërisë

Me mbështetjen e projektit të finanuar nga BE-ja NaturAl dhe nën udhëheqjen e Philippe Théou, rejnxhërsat dhe ekspertët e Administratave Rajonale të Zonave të Mbrojtura monitoruan llojet e lakuriqëve që ekzistojnë në zonat e mbrojtura për vite me radhë, për ti njohur më mirë dhe për të menaxhuar më mirë habitatet e tyre. Atlasi i ri i publikuar:...

Lexo më shumë


17/04/2019

DREJT RREJTIT NATURA 2000 NE SHQIPËRI

Natura 2000 është dokumenti themelor i politikave të BE-së për natyrën – rrjeti më i madh i zonave të mbrojtura në botë. Në Shqipëri rrejti kombëtar i zonave të mbrojtura mbulon 18% të sipërfaqes së territorit. Edhe pse në një rritje të qëndrueshme, sistemi Shqiptar i zonave të mbrojtura përballet me sfida të shumta dhe...

Lexo më shumë


NaturAL

IPA 2013 - Natura 2000 dhe Zonat e Mbojtura
Torre Drin, Kati i 5-të
Tiranë, Shqipëri
Tel: +35542240880/1/2/3
info@natura.al