News and Announcements

May 1, 2019

Llogara-Karaburun-Orikum-Mt. Cika – a model for Natura 2000 in Albania

In the process of joining the European Union, candidate countries such as Albania, must transpose into their national legislation the requirements of the Birds and Habitats Directives, the two legal pillars of Natura 2000 network. This process has been initiated in Albania within NaturAL, through consultative workshops with national biodiversity experts and participatory exercise with stakeholders and groups of interest that resulted in a preliminary list of...

Read more


April 17, 2019

Atlas 'Bats of Albania' published

Supported by the EU funded project NaturAL and led by Philippe Théou, rangers and experts from the Regional Administration of Protected Areas were monitoring the bat species occurrence in protected areas of Albania for several years, to understand them better and to assure more effective management of their habitats. The newly published Atlas: Bats of Albania summarizes the results of their work that confirms the importance of Albania for bat conservation in...

Read more


Lajme dhe Lajmerim

01/05/2019

Llogara-Karaburun-Orikum-Mali Çika – Një model për rrjetin Natura 2000 në Shqipëri

Gjatë procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, vendet që aspirojnë anëtarësimin si Shqipëria, duhet të bëjnë pjesë të legjislacionit të tyre kombëtar kërkesat e Direktivave të Zogjve dhe Habitateve, 2 direktivat themelore të Rrjetit Natura 2000. Ky proces ka nisur në Shqipëri nga projekti NaturAl përmes takimeve konsultative dhe worshopeve me...

Lexo më shumë


17/04/2019

Publikohet Atlasi - Lakuriqët e Natës të Shqipërisë

Me mbështetjen e projektit të finanuar nga BE-ja NaturAl dhe nën udhëheqjen e Philippe Théou, rejnxhërsat dhe ekspertët e Administratave Rajonale të Zonave të Mbrojtura monitoruan llojet e lakuriqëve që ekzistojnë në zonat e mbrojtura për vite me radhë, për ti njohur më mirë dhe për të menaxhuar më mirë habitatet e tyre. Atlasi i ri i publikuar:...

Lexo më shumë


NaturAL

IPA 2013 - Natura 2000 and Protected Areas
Torre Drin, 5 Floor
Tirana, Albania
Tel: +35542240880/1/2/3
info@natura.al